čtvrtek 20. června 2013

How it all started...

23.3.2013 se konalo výběrové řízení společnosti Emirates Airlines na pozici Cabin Crew v Praze. Pořádají konkurzy v různých městech po celém světě. Je to vlastně taková jejich přednost na kterou jsou pyšní, že všichni jejich zaměstnanci jsou složeni z různých národností a tímpádem jsou společností globální a kosmopolitní. Patří mezi nejlepší letecké společnosti na světě, mají nejnovější letadla, skvělou kvalitu služeb. Za rok 2013 vyhráli cenu "Best World Airline". Říkala jsem si, že by bylo úžasné stát se součástí tohoto týmu :). Nechtěla jsem se stát letuškou za každou cenu, jenom za předpokladu, že by to bylo pro ty nejlepší v oboru :).

Místo: Hotel Dorint Don Giovanni, Praha
1. První den výběrového řízení se nazývá tzv. Open day - může přijít kdokoli se svým životopisem a pasovou fotkou. Nás se tam sešlo asi 150 - 200. Plno mladých, krásných lidí, kteří byli plni očekávání :). Usadili jsme se ve velké zasedačce a personalistky nám začaly prezentovat informace - o společnosti, pozici, benefitech, životě v Dubaji apod. Když se zodpověděli různé otázky, uchazeči se zařadili do fronty a po jednom se přistoupilo ke stolku, kde se odevzdal životopis a jedna fotka. Personalistka se každého zeptala většinou na jednu krátkou otázku- např. proč chcete pracovat pro Emirates a to bylo vše! Cca 2 min. prvního dojmu rozhodly :-). Téhož dne do 18 hod obvolali postupující kandidáty a pozvali na druhý den.

2.
a) Druhý den se konal tzv. Assessment day - postoupilo asi 60 lidí z prvního dne. První část která nás čekala byla skupinová diskuze - rozdělili nás do menších skupinek, seděli jsme v kroužku a rozdaly nám do dvojice obrázky různých měst. Úkol byl si připravit co byste k tomu městu řekli. Mezitím probíhal tzv. reach test, jestli dosáhnete na značku umístěnou 212 cm nad zemí (povinné kvůli emergency na letadle). Potom každý předevšema řekl něco o svém městě. Nebylo to o znalostech, spíše záleželo jakým způsobem se to podalo :). A následovalo čekání, buď jste dostali lísteček "Congratulations...postupujete do dalšího kola" anebo "Unfortunately....bohužel".
b) Další kolo byl test z angličtiny - všichni kdo nemají AJ jako mateřský jazyk musí podstoupit tenhle test. Trval 60 min, bylo to spíše o porozumění textu, zodpovězení otázek a druhá část byla esej na zadané téma.
A opět následovalo čekání na vyhodnocení testu.
Já jsem se výběrového řízení u Emirates účastnila podruhé - poprvé jsem nepostoupila  právě po testu z AJ, takže jsem byla obzvlášť zvědavá jak to dopadne po tomto kole. Přípravný kurz z AJ se vyplatil :) a držela jsem v ruce další lísteček "Congratulations..." Opravdu se člověk nemá vzdávat po prvním neúspěchu!
c) Poslední částí tohoto dnu, byla opět diskuze ve skupině. Dostali jsme zadaný úkol a měli jsme ho vyřešit společně (půjčovna automobilů -> různé kategorie zákazníků -> výjimečná situace, kdy máte k dispozici jenom jedno auto, komu byste ho půjčili). Součástí toho byla i vaše reakce na velmi nepříjemného klienta :)
Opět vyřazování. A to bylo všechno pro tento den! Ale zdaleka jsme nebyli u cíle :). Bylo to náročné. Trvalo to celý den, ale zároveň to bylo zajímavý a říkala jsem si, že jsem ráda za tu možnost vyzkoušet si to, ať už to dopadne jakkoli. Vždycky se vyplatí brát věci pozitivně. Celý konkurz probíhal v AJ, ačkoli jsme se sešly skoro všechny Češky, musely jsme komunikovat jen v angličtině. Díky tomuto konkurzu jsem se seznámila se skvělými lidmi, zůstali jsme v kontaktu s velkým očekáváním, jak to všechno dopadne :).
Nastal okamžik, kdy jsme dostali plno dokumentů domů k vyplnění a domlouvali se termíny Final Interview během příštího týdne. Já jsem měla termín úterý 26.3.2013.

3.  Final Interview - byla jsem neuvěřitelně šťastná, že jsem se dostala tak daleko. Když jsem pročítala všemožné fóra na toto téma, byla jsem překvapená kolik lidí se každý měsíc hlásí na tuto pozici k Emirates a kolik jich je vybráno! Tady přestávala hra a začalo jít do tuhého :). Říkala jsem si, že moc šancí nemám, ale šla jsem do toho hrdě,  s vděčností že si to můžu aspoň zkusit. Do finále nás šlo asi 15. Před pohovorem se musel vyplnit psychologický test. Finální pohovor probíhal pouze s personalistkou, která projížděla životopis dopodrobna, se ptala na různé otázky týkající se vašich zkušeností, jak jste reagovali v konkrétních situacích, vyrovnávání se se stresem apod. Průměrně tento pohovor trvá 50- 60 min., já byla hotová po více než 30 min. Ještě jsem si musela připravit několik fotek obličeje a postavy v business oblečení + v casual "volnočasovým" stylu. Rozloučila jsem se větou "thank you very much for this great opportunity" a bylo to v rukou osudu :).
Teda spíše začala velká čekací hra. S konečným výsledkem se měli ozvat za 6- 8 týdnů. Je to dlouhý proces, protože údajně se celá vaše složka (personalistka si dělala během celého rozhovoru poznámky) a fotky posílají do Dubaje, kde to v této fázi schvaluje vyšší vedení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I'm not native speaker, please excuse my English :).
23.3.2013 Emirates Airlines organized session with their Recruitment team for position of Cabin Crew in Prague, Czech Rep. These sessions are held all over the world, in many different cities. Actually it's asset that their employees are chosen from many various nationalities. They are really proud of it. That makes this company global and comopolitan. Emirates is one of the best airline in the world, they have newest aircratfs, providing great services and won award "Best World Airline of the year 2013". I was thinking about being a part of this great team :). I wouldn't become stewardess usually, only in case of working fot the best :).
1. First day of selection is called Open day. Anybody could come with CV and passport photo. In my case there were round 150-200 people. Young, beautiful people full of expectation :). We were sitting in big meeting room and recruitment ladies started presentation about company, position, benefits, living in Dubai etc. They answered some questions too and applicants stood up in a queue and one by one gave them CV and photo. Recruitment officer asked one, two questions- e.g. why do you want work for us? And that's all- 2 minutes. First impression done! They called successfull candidates the same day till 6 PM - you proceed to the next stage tomorrow.
2. Assessment day
a) there were round 60 people. First part- group discussion. We were split into small group, sitting in the circle. They gave us pictures with different cities and we had to say anything about it. In the meantime we did "reach test", if you reach 212 cm by hand (important because of emergency equipment in the plane). It wasn't about knowledges, but it depends on your style how you said it :). And waiting came.., either you got paper "Congratulations, you proceed to the next stage" or "Unfortunately.."
b) next round- English test. If your native language isn't English, you have to write it. It lasted 60 min.- understand text and answer questions, second part was writing essay. And once more waiting... It was my second attempt with Emirates- for the first time I didn't pass English test, so I was curious how it come out this time. Revision lessons worth it :) and got next paper "Congratulations.." Really don't give up after first unsuccess!
c) The last part of this day was again group discussion. We had task to solve it together (car rental- different types of customers- unexpected situation, you have only one car- who get the car..). Part of this was your reaction for angry customer :). Next elimination. That was all for this day! It was demanding, whole day but on the other hand very interesting. I liked this opportunity to try it...no matter what happened. Everytime think positive. Whole process was in English, although there were Czech girls. Thanks this experience I met great people, stayed in contact with big expectation how all come off :). Come to pass situation we got many documents to fill in at home and arrange time of Final Interview next week. My term was Tuesday 26.3.2013.
3. Final Interview- I was uncredible happy! I passed all stages and was in final. How many people applying for this position every month and how many are accepted! The game has stopped and things went seriously for me :). I thought - no chance for me, but I took gratitude, self confidence and try it. There were round 15 people. Before FI  have to fill psychological test. Final interview only with recruitment officer, face to face. Questions about your experience, how you react in some situations and faced to stressfull situations etc. Approximately this interview lasts 50-60 mins, I finished in 30 mins. Just prepare many photos- face and figures in business and casual style. In the end I used sentece "thank you very much for this great opportunity" and it was destiny :).
Not really, rather the big waiting game has started. They should announce final result in 6-8 weeks. It is long process, your file with photos are sent to Dubai for final approval from higher management.

Good luck for everyone! And stay tuned..

Žádné komentáře:

Okomentovat